V oblasti ľudských zdrojov:

 • identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb
 • assessment center
 • personálny audit

(dištančné a prezenčné vzdelávanie, tréningy manažérskych a interpersonálnych spôsobilostí, počítačová príprava zamestnancov)

Dištančné a prezenčné vzdelávanie

 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Marketing
 • Účtovníctvo
 • Odborník/špecialista v malej s strednej firme
 • Počítačové kurzy
 • Vzdelávacie programy " šité na mieru" - stavebnicový systém vzdelávania

Efektívne riadenie a sebariadenie v práci manažéra Moduly:

 • Komunikácia v práci manažéra
 • Vedenie a motivácia spolupracovníkov
 • Tímová práca a rozvoj tvorivého potenciálu
 • Organizácia práce a manažment času
 • Hodnotenie zamestnancov

Budovanie efektívnych pracovných tímov Moduly:

 • Osobnosť manažéra a sebapoznanie
 • Komunikácia v práci manažéra
 • Vedenie a riadenie pracovného tímu
 • Motivácia a manažment zmeny
 • Konštruktívne riešenie konfliktov v pracovnom tíme

Tréningové moduly - pre zamestnancov a manažérov

 • Asertívne správanie a riešenie konfliktov
 • Tvorivý manažment
 • Nezhody na pracovisku a ich riešenie
 • Učiaca sa organizácia
 • Osobnosť manažéra a sebapoznávanie
 • Úspešná sekretárka
 • Zvládanie stresu a psychohygiena
 • Facilitácia a vedenie porád
 • Rozvoj a uplatňovanie tvorivého potenciálu zamestnancov
 • Tréning negociačných spôsobilostí
 • Tréning trénerov
 • Koučovanie
 • Lektorské spôsobilosti a modero- vanie
 • Tréning obchodných / predajných zručností
 • Ako písať projekty
 • Prezentačné spôsobilosti
 • Správanie sa v styku s klientom
 • Vodcovstvo a osobný rozvoj
 • Projektové riadenie
 • Outdoor tréningy
 • Ďalšie tréningy "šité" na mieru klienta

Ponuku vzdelávacích programov a tréningových modulov možno variovať podľa želania klienta, resp. na základe identifikácie a analýzy vzdelávacích / tréningových potrieb u klienta

Rozvoj ľudských zdrojov v súčasnom období sociálno-ekonomickej transformácie Slovenska sa stáva vysokou prioritou. Súčasťou firemnej orientácie KREDITu je ponuka komplexných služieb klientovi v členení na expertíznu a poradensko-konzultačnú činnosť a na školiacu činnosť.

Cieľom expertíznej činnosti je predovšetkým identifikovať aktuálny stav rozvoja ľudských zdrojov v organizácii, analyzovať potreby a formulovať odporúčania pre ich ďalší rozvoj. Poradensko-konzultačná činnosť je zameraná na systémy ľudských zdrojov v kontexte hľadania odpovedí na otázku "ako" realizovať výsledky expertíznej činnosti v praxi.

Školiaca činnosť je založená na idee celoživotného vzdelávania. KREDIT na trhu vzdelávania dospelých chce uspieť ponukou stavebnicových modulárnych vzdelávacích a tréningových programov, ktoré sú perspektívne a zároveň flexibilné z hľadiska obsahu, foriem a metód výuky tak, aby mohli adekvátne reagovať na meniace sa požiadavky záujemcov o ďalšie vzdelávanie v podmienkach trhovej ekonomiky.

KREDIT má vlastné know-how školiacej činnosti, ktoré je založené na dištančnom vzdelávaní, prezenčnom vzdelávaní a zážitkovom učení. Základom sú študijné zošity určené pre samoštúdium, ďalej pracovné zošity "šité na mieru" určené pre seminárnu výuku a tréningové balíky prispôsobené identifikovaným potrebám klientov.

KREDIT ponúka komplexné 3 - 12 mesačné modulové vzdelávacie a tréningové programy pre manažérov a odborníkov - špecialistov: Podnikové hospodárstvo a manažment. Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Efektívne riadenie a sebariadenie. Marketing. Účtovníctvo. Ďalej ponúka: tréningy pre manažérov, počítačové kurzy, rekvalifikačné programy na ekonomicko-administratívne pracovné pozície v malej a strednej firme.

Vzdelávacie a tréningové programy KREDITu sú určené pre manažérov na všetkých stupňoch riadenia v podnikovej sfére, pre vedúcich zamestnancov v štátnej a verejnej správe i v samospráve, ako aj pre podnikateľov.

KREDIT, s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých v spolupráci s KREDIT Consulting, s.r.o. organizuje konferencie a semináre zamerané na oblasť rozvoja ľudských zdrojov v automobilovom a príbuznom priemysle.