KREDIT, s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých bola založená v r. 1994 skupinou odborníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých ako samostatný slovenský právny subjekt bez účasti zahraničného kapitálu. Vo svojej činnosti sa opiera o skúsenosti získané na báze spolupráce so švajčiarskym, britským a inými západnými vzdelávacími a tréningovými projektami.

KREDIT počas svojej činnosti získal vo verejnej súťaži niekoľko grantov na vývoj a realizáciu dlhodobých vzdelávacích a tréningových programov pre manažérov v podnikovej sfére a štátnej správe. Donormi boli Európska únia a Britský Know How Fond.

KREDIT s.r.o. je certifikovaná vzdelávacia spoločnosť podľa STN EN ISO 9001:2000 firmou DEKRA-ITS-Certification Sevices GmbH Stuttgart, Nemecko reg. číslo certifikátu: 91102968 na tieto oblasti činností:

 •  Vzdelávanie dospelých - dištančné vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie a tréning.
 •  Organizovanie konferencií, odborných seminárov, školení, kurzov a rekvalifikácií.
 •  Vývoj nových vzdelávacích a tréningových materiálov.
 •  Expertízna a poradensko konzultačná činnosť so zameraním na manažérsky a personálny rozvoj a na rozvoj organizácie.

KREDIT, s.r.o. má systém manažérstva kvality zavedený od 2.5.2002.

 • kontakt s klientmi
 •  autorský a lektorský zbor - jeho odborná kompetentnosť a lektorská spôsobilosť
 •  kompatibilita našej ponuky s krajinami Európskej únie
 •  integrovaný prístup - budovanie na poznaní účastníkov
 •  modulový charakter vzdelávacích a tréningových programov
 •  synergický efekt rozvojových činností
 •  certifikácia programov, lektorov a firmy
 •  flexibilita - ponuka programov na mieru
 •  ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov
 •  nepretržité zlepšovanie kvality našich služieb

Uvedené priority sme podporili zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000